abcd

Slovak

História hradu Tematín

Hrad Tematín sa nachádza v pohorí Považský Inovec na západnom Slovensku. Poloha hradu poskytuje ďaleký výhľad do údolia rieky Váh, ktorá je najdlhšou riekou na Slovensku. Hrad Tematín bol jeden zo strážnych hradov pri hranici Uhorska a zároveň bol miestom útočiska pre obyvateľov v prípade ohrozenia.

Hrad vznikol okolo roku 1250 po vpáde tatárskych vojsk na naše územie a jazdeckým útočníkom sa vedeli ubrániť len kamenné stavby.

Hrad prešiel rukami viacerých významných a bohatých rodov, ktoré postupne hrad dostavovali a opevňovali. Súčasná podoba bola vystavaná okolo roku 1700, kedy hrad vlastnil rod Berčéniovcov. Mikuláš Berčéni bol údajne na dvore Francúzskeho panovníka Ľudovíta XIV učiteľom šermu Francúzskych Muškatierov a neskôr sa stal hlavným generálom povstaleckých vojsk Františka Rákociho II. Po porážke tohto povstania musel hrad opustiť a cisárske vojská hrad v roku 1710 vypálili. Odvtedy pustol a zarástol prírodou.


Občianske Združenie Hrad Tematín

Občianske Združenie Hrad Tematín založila v roku 2007 skupina študentov spolu s priateľmi a známymi, ktorí sa postarali o záchranu hradu. Na jar v roku 2008 sa začali intenzívne práce na kosení a pílení zelene v hrade. Do roku 2014 sa pracovalo prevažne počas víkendov a od roku 2014 sa OZ odhodlalo zapojiť do projektu „Obnova hradov s pomocou nezamestnaných“, ktorú spolu realizujú Ministerstvo kultúry a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Sezónni pracovníci pracujú na hrade 6 až 7 mesiacov v roku a počas víkendov ich striedajú dobrovoľníci. Práce na hrade sú financované z grantov Ministerstva kultúry SR, rôznych nadácií, darcov časti odvedenej dane a ochotných prispievateľov, ktorí pomáhajú zaplatiť náklady potrebné na realizáciu projektov.


Archeologický výskum

Výskum na hrade Tematín prebieha od roku 2010 a zameriava sa na najnevyhnutnejšie miesta porušené statickými poruchami, miesta nevyhnutnej konzervácie, či miesta nevyhnutne potrebné pre záchranné práce na hrade. Vykonáva sa pod dohľadom licencovaných archeológov, krajského pamiatkového úradu a historických architektov. Všetky kopáčske aktivity sa robia výhradne ručne bez použitia ťažkých mechanizmov. Výsledky výskumov pomáhajú rekonštruovať život našich predkov na tomto mieste a zároveň nám pomáhajú lepšie pochopiť postupnú prestavbu hradu. Tieto informácie tiež pomáhajú určiť rozsah a spôsob konzervačných zásahov. Nájdené nálezy sa katalogizujú a prechádzajú do správy príslušného múzea. Po dokončení expozičných priestorov bude časť z týchto nálezov vystavená priamo na hrade.


Ciel záchrany hradu

Cieľom je uchovanie a ochrana pôvodných originálnych častí formou konzervácie a čiastočná obnova nevyhnutných prvkov. Nedochádza k výstavbe nových budov na základoch starých, pretože ich formu nepoznáme. Nezachovali sa žiadne vyobrazenia ani písomnosti, ktoré by nám jasne povedali ako vyzerali technické detaily. Jeho pozícia v spoločnosti a prírodnom prostredí predurčuje, že bude skromným vzdelávacím a prezentačným areálom v nádhernej prírode. Prostredníctvom viacdňových kurzov sa ľudia vzdelávajú v rôznych historických remeslách a uchovávajú tak dobové techniky, ktoré sa dnes nenávratne strácajú.

Polskie

Historia zamku w Tematínie

Zamek Tematín znajduje się paśmie górskim Góry Inowieckie w zachodniej Słowacji. Ze wzgórza zamkowego rozpościera się szeroki widok na dolinę rzeki Wag, która jest najdłuższą rzeką na Słowacji. Zamek Tematín był jednym z zamków warownych na pograniczu Węgier, a jednocześnie stanowił miejsce schronienia dla obywateli na wypadek zagrożenia.

Zamek został zbudowany około 1250 r. tuż po inwazji wojsk tatarskich na nasze terytorium – przed najazdem tatarskich jeźdźców były w stanie obronić się jedynie kamienne budowle.

Zamek przechodził z rąk do rąk kilku ważnych i bogatych rodzin, które stopniowo obiekt dokańczały i umacniały jego fortyfikacje. Obecną formę nadano mu około 1700 roku, kiedy to zamek był własnością rodziny Berčéni. Mikuláš Berčéni był rzekomo nauczycielem szermierki i uczył francuskich muszkieterów na dworze francuskiego monarchy Ludwika XIV, później zaś został głównym generałem oddziałów powstańczych Franciszka Rákoczy'ego II. Po klęsce tego powstania musiał opuścić zamek, a wojska cesarskie w 1710 roku spaliły budowlę. Wówczas zamek opustoszał i zaczął popadać w ruinę.


Stowarzyszenie obywatelskie Hrad Tematín

Stowarzyszenie obywatelskie Hrad Tematín w 2007 roku założyła grupa studentów przy współudziale przyjaciół i znajomych, którzy zajęli się ratowaniem zamku. Na wiosnę 2008 roku rozpoczęły się intensywne prace, polegające na koszeniu i wycince drzew. Do 2014 roku roboty przeważnie odbywały się w weekendy, natomiast po roku 2014 Stowarzyszenie zdecydowało się przystąpić do projektu „Odbudowa zamków z pomocą bezrobotnych“, który jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny. Pracownicy sezonowi pracują na zamku prze 6 do 7 miesięcy w roku, w weekendy zastępują ich wolontariusze. Prace na zamku są finansowane z grantów Ministerstwa Kultury RS, rozmaitych fundacji, z dobrowolnie przekazanej części odprowadzonego podatku dochodowego czy też z datków darczyńców, którzy w ten sposób pomagają w pokryciu kosztów, niezbędnych do realizacji projektu.


Badania archeologiczne

Badania archeologiczne na zamku Tematín trwają od 2010 roku i koncentrują się na miejscach uszkodzonych przez wady statyczne, miejscach poddanych niezbędnej konserwacji lub miejscach, w których prace ochronne są bezwzględnie potrzebne. Prowadzone są pod nadzorem licencjonowanych archeologów, Regionalnego Urzędu Zabytków oraz architektów historycznych. Wszystkie czynności wykopaliskowe wykonywane są wyłącznie ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. Wyniki badań pomagają zrekonstruować życie naszych przodków w tym miejscu, a jednocześnie pomagają nam lepiej zapoznać się z etapami przebudowy zamku w przeszłości. Informacje te pomagają również określić zakres i sposób realizacji prac konserwatorskich. Znaleziska są katalogowane i przekazywane pod zarząd właściwego muzeum. Po zakończeniu prac w salach wystawowych, część tych znalezisk zostanie wystawiona bezpośrednio na zamku.

Cel ratowania zamku

Celem jest zachowanie i ochrona oryginalnych części za pomocą konserwacji i częściowej renowacji niezbędnych elementów. Nie jest realizowana dobudowa nowych elementów na starych fundamentach, ponieważ nie znamy ich dawnej formy. Nie zachowały się żadne przedstawienia ani dokumenty, które by nam wyraźnie wskazywały, jak wyglądały techniczne szczegóły. Miejsce zamku w świadomości obywateli oraz jego usytuowanie w środowisku naturalnym wskazują, że będzie on skromnym obszarem edukacyjnym i prezentacyjnym w otoczeniu pięknej przyrody. W ramach kilkudniowych kursów ludzie będą dokształcać się w zakresie rozmaitych rzemiosł historycznych, a tym samym przyczynią się do zachowania dawnych technik rzemieślniczych, które dziś bezpowrotnie giną.

Magyar

Temetvény vár (hrad Tematín) története

A Temetvény vár a nyugat-szlovákiai Inovec hegységben található. A vár elhelyezkedése gazdag kilátást kínál a Vág folyó völgyébe, amely Szlovákia leghosszabb folyója. A Temetvény vár a Magyar Királyság egyik végvára volt és veszélyhelyzetben a lakosság számára egyben menedékhelyként is szolgált.

A vár 1250 körül épült egy tatár inváziót követően, amikor a lovas támadóknak csak a kőépítmények voltak képesek ellenállni.

A vár számos jelentős és gazdag család kezén ment keresztül, amelyek fokozatosan növelték és erősítették. A jelenlegi formáját 1700 körül kapta, amikor a vár a Bercsényi család tulajdonát képezte. Bercsényi Miklós állítólag XIV. Lajos francia uralkodó udvarában a francia muskétások vívóoktatója volt, majd később II. Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc egyik fő szervezője és irányítója lett. A felkelés leverését követően a várat el kellett hagynia, amelyet a császári csapatok 1710-ben felgyújtottak. Azóta fokozatosan pusztult és benőtte a természet.


Občianske Združenie Hrad Tematín Polgári Társulás

A Hrad Tematín Polgári Társulást 2007-ben diákok egy csoportja hozta létre, akik a barátaik és ismerőseik támogatásával elindították a vár megmentési folyamatát. 2008 tavaszán megkezdték a kaszálást és a bokrok eltávolítását a vár területéről. 2014-ig általában hétvégeken folytak a munkálatok, majd 2014-től a PT bekapcsolódott a „Várak megmentése a munkanélküliek segítségével” projektbe, amelyet a Kulturális Minisztérium és a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium közösen hozott létre. A szezonmunkások az év 6-7 hónapjában dolgoznak, hétvégeken pedig az önkéntesek váltják fel őket. A váron végzett munkálatokat a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, különböző alapítványok és adományozók finanszírozzák, amivel hozzájárulnak a projektköltségek kifizetéséhez.


Régészeti kutatás

A Temetvény vár kutatása 2010 óta folyik és főleg a statikailag károsult részekre, a feltétlenül konzerválandó helyekre, valamint a vár megmentése szempontjából legfontosabb részekre irányul. A munkálatok szakképzett régészek, a kerületi műemlékvédelmi hivatal és történelmi építészek vezetése alatt folynak. Az összes ásás kizárólag kézileg, nehézgépek alkalmazása nélkül történik. A kutatások eredménye lehetővé teszi a helyi eleink életének a rekonstruálását, és egyben segítenek abban, hogy megértsük a vár fokozatos építésének a koncepcióját. Ezek az információk nagyban meghatározzák a konzerválás terjedelmét és módszereit. A talált leleteket a szakemberek katalogizálják és az illetékes múzeumokban helyezik el. A kiállítási helyiségek elkészülését követően a leletek egy része visszakerül majd a várban készülő kiállításokhoz.


A vár megmentésének a célja

A cél az eredeti részek megőrzése és védelme konzerválás és a feltétlenül szükséges részleges felújítás által. A régi alapokra nem épülnek új épületek, mivel azok külalakja nem ismeretes. Nem maradtak fenn olyan ábrázolások vagy írásos emlékek, amelyekből világossá válnának az akkori műszaki megoldások. A társadalomban és természetben elfoglalt helye eleve előirányozza, hogy egy szerény oktatási és bemutató hely lesz a természet lágy ölén. Többnapos tanfolyamok során a résztvevők a történelmi népi mesterségek területén képezik tovább magukat, amivel fenntartják a fokozatosan feledésbe merülő korabeli technikákat.

Deutsch

Die Geschichte der Burg Tematín

Burg Tematín liegt im Považský Inovec – Gebirge in der Westslowakei. Die Lage der Burg bietet einen weiten Blick auf das Tal des Flusses Váh, dem längsten Fluss der Slowakei. Burg Tematín war eine der Burgen zu den Schutzzwecken an der ungarischen Grenze gebaut und gleichzeitig war ein Zufluchtsort für die Bevölkerung im Falle einer Gefahr.

Burg wurde um 1250 nach dem Tatarensturm in unser Territorium erbaut, und nur Steingebäude konnten sich gegen Angreifer der Reiterei verteidigen.

Die Burg gehörte mehreren bedeutenden und reichen Familien, die die Burg nach und nach fertigstellten und befestigten. Die heutige Form wurde um 1700 erbaut, als die Burg die Familie Berčéni besaß. Mikuláš Berčéni war angeblich ein Fechtlehrer der französischen Musketiere am Hof des französischen Monarchen Ludwig XIV. Und wurde später Generalhauptmann der Rebellentruppen von František Rákoci II. Nach der Niederlage dieses Aufstands musste er die Burg verlassen und die kaiserlichen Truppen brannten die Burg 1710 nieder. Seitdem sie verkam und ist verwildert.


Bürgergemeinschaft Hrad Tematín (OZ)

Bürgergemeinschaft Burg Tematin wurde 2007 von einer Gruppe von Studenten zusammen mit Freunden und Bekannten gegründet, die sich um die Rettung der Burg kümmerten. Im Frühjahr 2008 begannen intensive Arbeiten wie Mähen und Sägen von Grün im Schloss. Bis 2014 wurde hauptsächlich an Wochenenden gearbeitet, und seit 2014 hat sich OZ entschlossen, an dem Projekt "Restaurierung von Burgen mit Hilfe von Arbeitslosen" teilzunehmen, das vom Ministerium für Kultur und Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie gemeinsam umgesetzt wird. Saisonarbeiter arbeiten 6 bis 7 Monate im Jahr auf der Burg und werden von Freiwilligen am Wochenende ersetzt. Die Arbeiten an der Burg werden durch Zuschüsse des Kulturministeriums der Slowakischen Republik, verschiedener Stiftungen, Spender eines Teils der gezahlten Steuern und williger Beiträger finanziert, die zur Deckung der für die Durchführung der Projekte erforderlichen Kosten beitragen.


Archäologische Forschung

Die Forschung auf der Burg Tematín ist seit 2010 im Gange und konzentriert sich auf die wichtigsten Orte, die durch statische Störungen beschädigt wurden, Orte, an denen die Erhaltung notwendig ist, oder Orte, die für Rettungsarbeiten auf der Burg unbedingt erforderlich sind. Es wird unter der Aufsicht von zugelassenen Archäologen, dem Regionalen Denkmalamt und Architekten mit Spezialisierung für die Geschichte durchgeführt. Alle Ausgrabungen werden ausschließlich von Hand und ohne den Einsatz schwerer Mechanismen ausgeführt. Die Ergebnisse der Forschung helfen, das Leben unserer Vorfahren an diesem Ort zu rekonstruieren und helfen uns gleichzeitig, den schrittweisen Wiederaufbau der Burg besser zu verstehen. Diese Informationen helfen auch dabei, den Umfang und die Art der Erhaltungsmaßnahmen zu bestimmen. Die gefundenen Funde werden katalogisiert und in die Verwaltung des jeweiligen Museums weitergeleitet. Nach Fertigstellung des Ausstellungsraums wird ein Teil dieser Funde direkt in der Burg ausgestellt.


Ziel der Burgrettung

Ziel ist es, die Originalteile in Form der Konservierung und teilweisen Restaurierung der notwendigen Elemente zu erhalten und zu schützen. Auf den Fundamenten der alten werden keine neuen Gebäude gebaut, da wir ihre Form nicht kennen. Es sind keine Bilder oder Dokumente erhalten geblieben, die uns klar sagen würden, wie die technischen Details aussahen. Ihre Position in der Gesellschaft und in der natürlichen Umwelt bestimmt, dass sie ein bescheidener Bildungs- und Präsentationsbereich in wunderschöner Natur sein wird. Durch mehrtägige Kurse werden die Menschen in verschiedenen historischen Handwerken geschult und erhalten so zeitgenössische Techniken, die heute unwiederbringlich verloren gehen.

Español

Historia del Castillo de Tematín

El Castillo de Tematín se encuentra en la sierra de Považský Inovec en el oeste de Eslovaquia. Su ubicación le permite unas vistas espectaculares hasta la valle del río Váh, que es el río más largo de Eslovaquia. El Castillo de Tematín fue una de las fortalezas a lo largo de la línea de la frontera de Ungría y a su vez servía como un lugar de refugio de los habitantes en caso de peligro.

El castillo fue construido alrededor de 1250 después de la invasión de las tropas tártaras en nuestro territorio cuando solamente las construcciones de piedra podían resistir a los atacadores en caballos.

El castillo pasó por las manos de varias familias ricas e importantes que gradualmente completaron y fortificaron el castillo. La forma actual del castillo se construyó alrededor de 1700 cuando el castillo era propiedad de la familia Berčéni. Mikuláš Berčéni supuestamente era un maestro de esgrima de los mosqueteros franceses en la corte del monarca francés Louis XIV y más tarde se convirtió en el principal general de las tropas rebeldes de František Rákoci II. Después de la derrota de este levantamiento, tuvo que abandonar el castillo y las tropas imperiales quemaron el castillo en 1710. Desde entonces, está abandonado y cubierto por la naturaleza.


Asociación cívica Hrad Tematín

La Asociación cívica Hrad Tematín fue constituida en el año 2007 por un grupo de estudiantes junto con amigos y conocidos que se encargaron de salvar el castillo. En la primavera de 2008, comenzó un trabajo intensivo para cortar y aserrar vegetación en el castillo. Hasta 2014, el trabajo se realizaba principalmente los fines de semana, y desde 2014, la asociación ha decidido participar en el proyecto "Restauración de castillos con la ayuda de los desempleados", que se implementa conjuntamente por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Los trabajadores estacionales trabajan en el castillo de 6 a 7 meses al año y son reemplazados por voluntarios los fines de semana. El trabajo en el castillo está financiado por subvenciones del Ministerio de Cultura de la República Eslovaca, varias fundaciones, donantes de parte del impuesto pagado y contribuyentes voluntarios que ayudan a pagar los costos necesarios para la implementación de los proyectos.


Investigación arqueológica

La investigación en el Castillo de Tematín ha estado en marcha desde el año 2010 y se centra en los lugares más necesarios dañados por las fallas estáticas, los lugares de conservación necesaria o lugares necesarios de rescate en el castillo. Se realizan bajo la supervisión de arquéologos con licencia, la Oficina provincial de proteción de monumentos y arquitectos historiadores. Todas las actividades de excavación se realizan a mano sin el uso de mecanismos pesados. Los resultados de la investigación ayudan a reconstruir la vida de nuestros antepasados en este lugar y, al mismo tiempo nos permiten comprender mejor la reconstrucción gradual del castillo. Asimismo, esta información ayuda a determinar el alcance y la manera de las intervenciones de conservación. Los hallazgos encontrados se catalogan y pasan bajo la administración del museo correspondiente. Despusé de completar espacio de exhibición, parte de estos hallazgos se exhibirán directamente en el castillo.


Objetivo de salvar el castillo

El objetivo es preservar y proteger las partes originales en forma de conservación y restauración parcial de los elementos necesarios. No hay construcción de nuevos edificios sobre los cimentos de los antiguos, puesto que desconocemos su forma. No se han conservado ningunas imágenes ni documentos que nos dirán claramente cómo se veían los detalles técnicos. Su posición en la sociedad y el medio ambiente natural predetermina que será un complejo educativo y presentativo modesto en una naturaleza hermosa. A través de cursos de varios días, la gente se educa en artesanías históricas y, por lo tanto, se conservan las técnicas de época que hoy se pierden irremediablemente.

Français

L’histoire du château fort Tematín

Le château fort Tematín se trouve dans le massif Považský Inovec dans l'ouest de la Slovaquie. La position du château fort offre une vue lointaine à la vallée de la rivière Váh qui est la rivière la plus longue de la Slovaquie. Le château fort Tematín a été un des châteaux forts de garde près de la frontière de la Hongrie et, en même temps, il a servi comme abri pour les habitants en cas d’une menace.

Le château fort a été construit vers 1250, après l’invasion des Tartares sur notre territoire. Seules les constructions en pierre ont résisté à la cavalerie.

Le château fort a été possédé par plusieurs familles riches et célèbres qui l’ont progressivement complété et fortifié. La forme actuelle remonte à environ 1700 où le château fort a appartenu à la famille Berczényi. Miklós Berczényi aurait été maître d’armes des mousquetaires françaises à la cour du Louis XIV et plus tard, il est devenu major général des troupes rebelles de François II Rákóczi. Après la défaite du soulèvement, il a dû quitter le château fort. En 1710, le château fort a été incendié par les troupes impériales. Depuis cet événement, il s’est dégradé et il a été envahi par la nature.


Association civile Hrad Tematín

L’association civile Hrad Tematín a été créée en 2007 par un groupe des étudiants avec leurs amis et leurs connaissances qui ont réussi à sauver le château fort. Au printemps du 2008, les travaux intensifs ont commencé du fauchage et sciage dans le château fort. Jusqu’à 2014, les travaux ont été effectués surtout pendant les week-ends. Depuis cette année, l’association s’est décidée à participer au projet « Restauration des châteaux forts à l'aide des chômeurs » réalisé par le Ministère de la culture et le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille. Les travailleurs saisonniers y travaillent de 6 à 7 mois de l’année. Pendant les week-ends, les travailleurs et les bénévoles se relaient. Les travaux sur le château fort sont financés par les subventions du Ministère de la culture de la République slovaque, par les fondations diverses, par les donateurs d’une partie de l’impôt livré et d’autres gentils donateurs aidant à payer les frais nécessaires à la réalisation des projets.


Recherche archéologique

La recherche dans le château fort Tematín est effectuée depuis 2010 et se concentre sur les parties avec la stabilité endommagée, les parties nécessaires d’être conservées et celles indispensables pour les travaux de sauvetage au château fort. Elle est effectuée sous la surveillance des archéologues autorisés, du bureau régional des monuments et des architectes historiques. Toutes les fouilles sont faites uniquement sans l’utilisation des machines lourdes. Les résultats des recherches nous aident à reconstruire la vie de nos ancêtres sur ce lieu et, en même temps, nous permettent de mieux comprendre la reconstruction successive du château fort. Ces informations nous aident aussi à déterminer l’étendue et la manière des interventions de conservation. Les objets trouvés sont catalogués et transmis au musée correspondant. Après la finition des locaux d’exposition, la partie de ces objets sera exposée au château fort.


But du sauvetage du château fort

Le but est de conserver et de protéger les parties originales par la conservation aussi que le renouvellement partiel des éléments nécessaires. Les nouveaux bâtiments ne sont pas construits sur la base des anciennes constructions parce que nous ne connaissons pas leur forme. Pas d’images ni d’écritures ne sont maintenus qui pourraient nous illustrer des détails techniques. La position du château fort dans la société et dans l’environnement naturel détermine sa destination d’être un complexe d’éducation et de présentation modeste au sein de la nature splendide. Les gens apprennent de divers métiers historiques dans les cours de plusieurs jours gardant ainsi les techniques d’époque qui se perdent avec le temps pour toujours.

Український

Історія замку Тематин

Замок Тематин розташований у горах Повазьский Іновець на заході Словаччини. Розташування замку забезпечує далекий вид на долину річки Вах, яка є найдовшою річкою Словаччини. Замок Тематин був одним із охоронних замків на кордоні Угорщини і водночас був місцем притулку для мешканців у разі небезпеки.

Замок був побудований близько 1250 року після вторгнення татарських військ на нашу територію, і лише кам’яні споруди змогли захистити від нападників на конях.

Замок пройшов через руки кількох поважних і заможних родин, які поступово добудовували і укріплювали замок. Нинішня форма була побудована близько 1700 року, коли родини Берчені була господарем замку. Мікулаш Берчені був нібито вчителем фехтування французьких мушкетерів при дворі французького монарха Людовіка XIV, а згодом став головним генералом повстанських військ Франциска Ракочі II. Після поразки цього повстання йому довелося залишити замок, а імператорські війська спалили замок у 1710 році. Відтоді він був безлюдним і заріс природою.


Громадське об’єднання «Замок Тематин»

Громадянське об'єднання "Замок Тематин" була заснована в 2007 році групою студентів разом з друзями та знайомими, які подбали про збереження замку. Навесні 2008 року розпочалась інтенсивна робота з косіння та пиляння зелені на території замку. До 2014 року роботи велися переважно у вихідні дні, а з 2014 року ГО вирішило брати участь у проекті «Відновлення замків за допомогою безробітних», який спільно реалізують Міністерство культури та Міністерство праці, соціальних питань та сім’ї. Сезонні працівники працюють у замку від 6 до 7 місяців на рік, а у вихідні дні їх замінюють волонтери. Робота над замком фінансується грантами Міністерства культури Словацької республіки, різними фондами, дарувальниками частини сплаченого податку та внесками бажаючих, які допомагають сплатити витрати, необхідні для реалізації проектів..


Археологічні дослідження

Дослідження замку Тематин ведуться з 2010 року і зосереджуються на найнеобхідніших місцях, пошкоджених статичними розломами, місцях необхідного збереження або місцях, абсолютно необхідних для рятувальних робіт у замку. Він виконується під наглядом ліцензованих археологів, обласного управління пам’яток та історичних архітекторів. Всі дії з копання виконуються виключно вручну без використання важких механізмів. Результати досліджень допомагають реконструювати життя наших предків у цьому місці та водночас допомагають нам краще зрозуміти поступову реконструкцію замку. Ця інформація також допомагає визначити ступінь та спосіб втручання до консервації. Знайдені знахідки записуються до каталогу та передаються до відповідного музею. Після завершення робіт на виставковій площі частина цих знахідок буде виставлена безпосередньо у замку.


Мета врятування замку

Метою є збереження та захист історичних частин у вигляді консервації та часткової реставрації необхідних елементів. Не буде відбуватися будівництво нових будівель на фундаментах старих, бо ми не знаємо якої форми вони були. Не збереглися жодні фотографії чи документи, які б чітко відображували те, як виглядали технічні деталі. Його становище в суспільстві та природному середовищі зумовлює те, що він буде скромною освітньою та презентаційною областю прекрасної природи. Завдяки багатоденним курсам люди отримують освіту в різних історичних ремеслах і таким чином зберігають сучасні прийоми, які сьогодні безповоротно втрачаються.

русский

История замка Тематин

Замок Тематин расположен в горах Поважский Иновец на западе Словакии. Расположение замка обеспечивает отдаленный вид на долину реки Ваг, которая является самой длинной рекой в Словакии. Замок Тематин был одним из охранных замков на границе Венгрии и в то же время был местом убежища жителей в случае опасности.

Замок был построен около 1250 года после вторжения татарских войск на нашу территорию, и только каменные постройки могли защитить кавалерийских захватчиков.

Замок прошёл через руки нескольких уважаемых и богатых семей, которые постепенно завершили и укрепили замок. Нынешняя форма была построена около 1700 года, когда замок принадлежал семье Берчени. Микулаш Берчени был якобы учителем фехтования французских мушкетеров при дворе французского монарха Людовика XIV, а позднее стал главным генералом повстанческих войск Франциска Ракоци II. После разгрома этого восстания ему пришлось покинуть замок, и императорские войска сожгли замок в 1710 году. С тех пор он опустел и зарос природой.


Гражданская ассоциация «Замок Тематин»

Гражданская ассоциация "Замок Тематин" была основана в 2007 году группой студентов вместе с друзьями и знакомыми, которые позаботились о сохранении замка. Весной 2008 года начались интенсивные работы по сенокошению и лесопилению в замке. До 2014 года работа в основном выполнялась в выходные дни, а с 2014 года Гражданская ассоциация приняла решение участвовать в проекте «Восстановление замков с помощью безработных», который реализуется совместно Министерством культуры и Министерством труда, социальных дел и семьи. Сезонные рабочие работают в замке от 6 до 7 месяцев в году и по выходным их сменяют волонтеры. Работа над замком финансируется за счёт грантов Министерства культуры Словацкой республики, различных фондов, дарования части уплаченных налогов и вкладов добровольцев, которые помогают оплачивать расходы, необходимые для реализации проектов.


Археологические исследования

Исследования в замке Тематин ведутся с 2010 года и сосредоточены на наиболее необходимых местах, поврежденных статическими разломами, местах необходимой консервации или местах, которые абсолютно необходимы для работ по спасению замка. Это выполняется под наблюдением лицензированных археологов, Регионального бюро памятников и исторических архитекторов. Все работы по копанию выполняются исключительно вручную без использования тяжёлых механизмов. Результаты исследований помогают реконструировать жизнь наших предков в этом месте и в то же время помогают нам лучше понять постепенную реконструкцию замка. Эта информация также помогает определить масштабы и способы мероприятий по консервации. Найденные находки записываются в каталог и передаются в соответствующее музеи. После завершения выставочной площади часть этих находок будет выставлена непосредственно в замке.


Цель спасения замка

Целью является сохранение и защита оригинальных частей в виде консервации и частичного восстановления необходимых элементов. На фундаментах старых зданий не строятся новые здания, потому что мы не знаем их формы. Не сохранилось ни фотографий, ни документов, которые бы чётко указывали нам, как выглядят технические детали. Его положение в обществе и окружающей среде предопределяет, что он будет скромным образовательным и презентационным пространством в прекрасной природе. Благодаря многодневным курсам люди обучаются различным историческим ремеслам и таким образом сохраняют методы тех времён, которые сегодня безвозвратно утрачены.